કાર્યરત વિભાગો ની યાદી
વિભાગની યાદી
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ
ટેક્ષેશન વિભાગ
પી.ડબ્લ્યુ ડી. વિભાગ
દબાણ વિભાગ
શોપ એન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ વિભાગ
ફુડ વિભાગ
સ્ટોર વિભાગ
એસ.ડબ્લ્યુ.એમ.વિભાગ
ડ્રેઈનેજ વિભાગ
વ્યવસાય વેરા વિભાગ
જન્મ-મરણ વિભાગ
બાંધકામ વિભાગ
લાઈટ વિભાગ
વાહન વિભાગ
હિસાબી વિભાગ
પાણી પુરવઠા વિભાગ
આરોગ્‍ય વિભાગ