સંપર્ક
નગર સેવા સદન, પેટલાદ.
તાલુકા "પેટલાદ" , જિ. "આણંદ"
ફોન નં. ૦૨૬૯૭ ૨૨૪૪૪૦ .