પેટલાદ નગરપાલિકા હદ વિસ્તારમાં આવેલ બેંકની વિગત દર્શાવતુ પત્રક.

બેંક ની માહિતી
અ.નં. બેંકનુ નામ સ્થળ /એડ્રેશ મોબાઇલ નંબર / ફોન નંબર
પંજાબ નેંશનલ બેંક સાંઇનાથ રોડ ૨૫૨૩૫૦/૨૫૨૩૦૧
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા કોર્ટ કંમ્પાઉન્ડ, સ્ટેશન રોડ ૨૨૪૮૪૧/૨૨૪૨૯૪
બેંક ઓફ બરોડા સ્ટેશન રોડ ૨૨૫૫૦૩
સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સ્ટેશન રોડ, હસ્તકોમ્પલેક્ષ ૨૨૪૦૮૭/૨૨૪૦૮૮
બેંક ઓફ ઇન્ડિયા કાલેજ રોડ,રાધે કોમ્પલેક્ષ-૨ ૨૫૧૦૯૦
દેંના બેંક સ્ટેશન રોડ ૨૨૪૨૦૬
યુનીયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ગાંધીચોક ૨૨૨૫૨૪
કોર્મશીયલ કો.ઓ. બેંક સ્ટેશન રોડ ૯૪૨૭૫૯૯૯૧૮
અન્યોન્ય સહકારી બેંક નાગરકુવા ૨૨૨૩૯૯
૧૦ ખેડા જીલ્લા બેંક કસ્બા પાસે ૨૨૨૪૮૯
૧૧ કોર્પોરેશન બેંક સેનેટરી રોડ.શીયોન કોમ્પલેક્ષ ૨૨૧૧૭૫
૧૨ એચ.ડી.એફ.સી બેંક સ્ટેશન રોડ લક્ષ્મી.ઇલેકટ્રોની ૨૨૧૬૨૫
૧૩ આઇ.સી.આઇ.સી બેંક સ્ટેશન રોડ લક્ષ્મી.ઇલેકટ્રોની ૯૭૧૨૯૧૩૬૧૦
૧૪ ફેડરલ બેંક સ્ટેશન રોડ લક્ષ્મી.ઇલેકટ્રોની ૨૨૧૨૦૨
૧૫ કેનેરા બેંક સ્ટેશન રોડ, હસ્ત કોમ્પ.સામે ૨૨૩૨૨૫
૧૬ આઇ.ડી.બી.આઇ બેંક સ્ટેશન રોડ,લાલ બેકરીપાસે ૨૨૨૮૫૨
૧૭ નાગરીક બેંક કસ્બા સામે ૨૨૨૩૬૯