પેટલાદ નગરપાલિકા ના હાલ માં કાર્યરત અધિકારી શ્રી.


અધિકારી


ચીફ ઓફિસરશ્રી

નામ - સુ. શ્રી. હિરલ. એચ. ઠાકર.

પ્રમુખશ્રી

નામ - પ્રમુખશ્રી વિઠ્ઠલભાઈ આર. પટેલ.

ઉપપ્રમુખશ્રી

નામ - ઉપપ્રમુખશ્રી જી.એન.વ્‍હોરા