પેટલાદ નગરપાલિકા ના હાલ માં કાર્યરત અધિકારી શ્રી.


અધિકારી


ચીફ ઓફિસરશ્રી

શ્રી પંકજ બારોટ