પેટલાદ નગરપાલિકા હદ વિસ્તરામાં આવેલ ગેસ એજન્સી ની માહિતી.

વિશ્રામ ગૃહ
અ.નં ગેસ એજન્સી નું નામ સ્થળ /એડ્રેશ મોબાઇલ નંબર
એમ.સી.પટેલ એન્ડ કંપની - -
પટેલ ગેસ એન્ડી કંપની - -
ગુજરાત ગેસ કંપની લી - -