ફોટો ગેલેરી


પેટલાદ સ્વામિનારાયણ મંદિર.
પેટલાદ ચામુંડામાતા મંદિર.
પેટલાદ રણછોડજી મંદિર.
પેટલાદ નગર સેવાસદન .
પેટલાદ નગર સેવાસદન .
પેટલાદ એન.કે. હાઈસ્કૂલ.
પેટલાદ એન.કે. હાઈસ્કૂલ લેબોરેટરી.
પેટલાદ શ્રી પૂર્ણાનંદ આશ્રમ .
પેટલાદ શ્રી પૂર્ણાનંદ આશ્રમ .