પેટલાદ શહેરમાં આવેલ જીલ્લા / તાલુકા કક્ષાની કચેરીઓની માહિતી.

સરકારી કચેરીઓની યાદી
અ.નં. કચેરીનું નામ ફોન નંબર
પ્રાંત કચેરી, પેટલાદ ૨૨૪૯૫૩
૨૨૪૯૬૩
મામલતદાર કચેરી, પેટલાદ ૨૨૪૩૭૩
ડી.વાય.એસ.પી.શ્રી, પેટલાદ ૨૨૪૩૩૨
સર્કલ પોલીસ ઇન્સ્પેકટરશ્રી (કોલેજ ચોકડી), પેટલાદ ૨૫૧૮૯૪
પેટલાદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન ૨૨૪૦૩૩
૨૨૫૧૯૯
પેટલાદ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન ૨૨૪૧૩૩
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, મહી કેનાલ, પેટલાદ ૨૫૧૦૪૩
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, મહી કેનાલ, પેટલાદ ૨૫૨૨૪૪
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, ગુજરાત પાણી પુરવઠા બોર્ડ, પેટલાદ ૨૨૨૬૨૦
૧૦ રેન્જ ફોરેસ્ટ કચેરી, પેટલાદ ૨૫૨૭૦૭
૧૧ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતી, પેટલાદ ૨૫૧૯૬૨
૧૨ પેટલાદ તાલુકા ખરીદ વેચાણ સંઘ ૨૨૪૧૧૨
૧૩ સિવીલ સર્જનશ્રી, સિવીલ હોસ્પીટલ, પેટલાદ ૨૨૪૬૪૫
૧૪ વેટરનીટી હોસ્પીટલ, પેટલાદ ૨૫૨૬૫૮
૧૫ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, તાલુકા પંચાતય, પેટલાદ ૨૨૧૩૧૭
૨૨૪૭૯૪
૧૬ મેડીકલ ઓફિસરશ્રી, સીમરડા ૨૫૨૩૫૬
૧૭ બાળ વિકાસ અધિકારીશ્રી, તાલુકા પંચાતય, પેટલાદ ૨૨૪૩૧૭
૧૮ ચીફ ઓફિસરશ્રી, પેટલાદ નગરપાલિકા ૨૨૪૪૪૦
૨૨૪૧૦૧
૧૯ નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન (સ્ટેટ), પેટલાદ ૨૨૪૮૭૦
૨૦ નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન (પંચાયત), પેટલાદ ૨૨૪૩૯૨
૨૧ ડેપો મેનેજરશ્રી, એસ.ટી. ડેપો, પેટલાદ ૨૨૪૩૭૧
૨૨૪૫૭૧
૨૨ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લિ., પેટલાદ ૨૨૪૯૩૭
૨૨૪૯૩૯
૨૩ બાગાયત અધિકારીશ્રી, બાગાયત કચેરી, પેટલાદ ૨૨૫૨૫૮