વિસ્‍તાર / વસ્‍તીપેટલાદ શહેરની વસ્‍તી સને - ર૦૧૫ ની સ્‍િથતિએ પુરૂષો, સ્‍ત્રીઓ, તથા બાળકો મળી કુલ વસ્‍તી નોંધાયેલ છે.

પેટલાદ શહેરની વસ્‍તી દર્શાવતું પત્રક


વસ્‍તી ગણતરીનું વર્ષ માહિતી
ર૦૧૫ પુરૂષો, સ્‍ત્રીઓ, તથા બાળકો
સ્ત્રીઓ- ૨૬૫૬૭ સ્ત્રીઓ ભણેલ- ૧૯૯૮૦ સ્ત્રીઓ અભણ- ૬૫૮૭ અનું.જાતિ સ્ત્રી(sc)- ૧૭૮૮ અનું.જનજાતિ સ્ત્રી(st)- ૨૭૫
પુરુષો- ૨૮૭૬૩ પુરુષો ભણેલ- ૨૩૮૪૫ પુરુષો અભણ- ૪૯૧૮ અનું.જાતિ પુરુષ(sc)- ૨૦૬૮ અનું.જનજાતિ પુરુષ(sc)- ૩૦૨
૦ થી ૦૬ વર્ષ ના બાળકો- ૬૦૪૨ સ્ત્રી- ૨૮૭૨ પુરુષ- ૩૧૭૦ - -
કુલ વસ્તી વસ્તી- ૨૦૧૫ ભણેલા- ૪૩૮૨૫ અભણ- ૧૧૫૦૫ અનું.જાતિ(sc)- ૩૮૫૬ અનું.જનજાતિ (sc)- ૫૭૭