પેટલાદ નગરપાલિકા હદ વિસ્તરામાં આવેલ વિશ્રામ ગૃહ ની માહિતી.

વિશ્રામ ગૃહ
અ.નં વિશ્રામ ગૃહ નું નામ સ્થળ /એડ્રેશ મોબાઇલ નંબર
મહિકેનાલ વિશ્રામગૃહ - -
માર્ગઅનેમકાન વિભાગ વિશ્રામ ગૃહ - -