પેટલાદ નગરપાલિકામાં પે-રોલ, જન્મ-મરણ નોંધણી, લગ્ન નોંધણી, શોપ એન્ડ એસ્ટા, એકાઉન્‍ટ, દબાણ ટેક્ષ, પ્રોપર્ટી ટેક્ષ, વ્‍યવસાય વેરો તેમજ એસેટ મેનેજમેન્‍ટ વિભાગને ઈ-ગવર્નન્સ કરેલ છે..