પેટલાદ નગરપાલિકા ના સ્‍ટાફ અંગેની યાદી


સ્‍ટાફ અંગેની યાદી
ફોટો કર્મચારીનું નામ હોદ્દો વિભાગ મોબાઇલ નંબર / ફોન નં.
સુશ્રી હિરલ ઠાકર ચીફ ઓફિસર ચીફ ઓફિસર ૯૭૨૭૭૩૯૩૮૧
શ્રી વિકેશભાઈ એફ.૫ટેલ ઓફીસ સુપ્રિટેન્‍ડેન્‍ટ ઓફીસ સુપ્રિટેન્‍ડેન્‍ટ/ વસ્‍તિગણતરી ૯૭૨૭૭૩૯૩૮૨
૯૮૨૫૬૮૫૨૫૨
શ્રી જીતેશભાઇ એમ. પટેલ ઓવરશીયર બાંધકામ વિભાગ ૯૯૭૮૯૨૦૪૬૬
શ્રી મફતભાઈ બી. પટેલ ડ્રેનેજ લાઈન ઇન્‍સ્‍પેકટર ડ્રેનેજ વિભાગ ૯૮૨૫૮૨૧૧૫૦
શ્રી અરવિંદભાઇ એ.પટેલ સેનેટરી ઈન્‍સ્‍પેકટર બાંધકામ / સેનેટરી વિભાગ ૯૯૦૯૬૦૭૮૭૧
શ્રી હાર્દિક એ.પટેલ સિવિલ એન્જિનિયર બાંધકામ અને દબાણ વિભાગ ૯૬૩૮૪૫૬૧૧૫
શ્રી દિપેશભાઈ પી. શાહ એકાઉન્‍ટન્‍ટ એકાઉન્‍ટન્‍ટ વિભાગ ૯૪૨૬૫૨૩૮૯૧
શ્રી મહેશભાઈ કે. પટેલ મીકેનીક આસીસ્‍ટન્‍ટ વોટર વર્કસ વિભાગ ૯૪૨૮૪૩૪૩૫૮
શ્રી સુનીલભાઈ જી.કાછીઆ ઈ.ટેક્ષ ઈન્‍સ્‍પેકટર ટેક્ષ / કમીટી વિભાગ ૯૯૨૫૦૮૨૫૫૫