પેટલાદ નગરપાલિકા ના સ્‍ટાફ અંગેની યાદી

ફોટો કર્મચારીનું નામ હોદ્દો વિભાગ મોબાઇલ નંબર / ફોન નં.
શ્રી. નીતિનભાઈ બોડાત. ચીફ ઓફિસર ચીફ ઓફિસર ૯૯૭૯૮ ૭૯૩૬૯
શ્રી વિકેશભાઈ એફ.૫ટેલ ઓફીસ સુપ્રિટેન્‍ડેન્‍ટ ઓફીસ સુપ્રિટેન્‍ડેન્‍ટ/ વસ્‍તિગણતરી ૯૭૨૭૭૩૯૩૮૨
૯૮૨૫૬૮૫૨૫૨
શ્રી જીતેશભાઇ એમ. પટેલ ઓવરશીયર બાંધકામ વિભાગ ૯૯૭૮૯૨૦૪૬૬
શ્રી દિપેશભાઈ પી. શાહ એકાઉન્‍ટન્‍ટ એકાઉન્‍ટન્‍ટ વિભાગ ૯૪૨૬૫૨૩૮૯૧
શ્રી સુનીલભાઈ જી.કાછીઆ ઈ.ટેક્ષ ઈન્‍સ્‍પેકટર ટેક્ષ / કમીટી વિભાગ ૯૯૨૫૦૮૨૫૫૫