સભ્‍યશ્રી ની યાદી
અ.નં વોર્ડ નં. વિજેતા ઉમેદવાર સરનામું મોબાઇલ નંબર
નિરલબેન પ્રકાશભાઈ તળપદા ૬૨૪, ખોડિયાર દેવીપૂજક વાસ, પેટલાદ ૯૭૩૭૮૫૦૧૯૦
૯૫૫૮૩૪૦૦૧૬
દર્શનાબેન વિકેશભાઈ પટેલ નૂરતલાવડી, પેટલાદ ૯૩૨૮૯૫૬૪૯૮
૭૬૦૦૬૩૦૦૨૧
નરેશકુમાર રમેશભાઇ તળપદા ખોડિયાર ભાગોળ, જુનો મહોલ્લો, પેટલાદ ૬૩૫૫૪૪૦૦૮૧
નિલેશભાઈ શંકરભાઈ વાલ્‍મિક પ્રકાશ સ્‍ટુડીયો, લાઈબ્રેરી પાસે, મહાદેવ ફળીયુ, પેટલાદ ૯૯૨૪૧૬૪૧૩૯
મનીષાબેન મુકેશભાઈ ચૌહાણ જોષીની ચાલી, આશાપુરી રોડ, પેટલાદ ૮૨૦૦૬૫૦૧૩૩
મીનાક્ષીબેન મનોજકુમાર રાઠોડ સંતરાપુરાની ચાલી, આશાપુરી રોડ, પેટલાદ ૯૮૨૪૩૭૧૭૮૭
પ્રવિણભાઈ ક્રિશ્નાભાઈ પરમાર સંતરાપુરાની ચાલી, આશાપુરી રોડ, પેટલાદ ૮૧૨૮૩૫૩૮૦૩
રમેશભાઈ રાવજીભાઈ પરમાર (બબન) (ઉપપ્રમુખશ્રી) રાજરત્‍ન મીલની ચાલી, આશાપુરી રોડ, પેટલાદ ૯૭૨૫૮૧૫૫૦૭
ગીતાબેન જયંતીભાઈ પરમાર "પોલીસ કવાટર્સ, પેટ્રોલપંપ સામે, સ્‍ટન રોડ, નં.બી-૨૦, પેટલાદ " ૭૯૯૦૯૪૭૬૪૮
૧૦ ગીતાબેન અશોકભાઇ પટેલ (પ્રમુખશ્રી) ૯,શિવ પાર્ક સોસાયટી, અંકુર પાછળ, પેટલાદ ૯૪૨૭૫૪૯૩૧૧
૧૧ ભાવિન મહેન્‍દ્રભાઇ પટેલ (ભયલુ) પ્રણવ નગર સોસાયટી, પેટલાદ ૭૮૭૮૦૫૫૫૫૫
૧૨ જય ભરતભાઈ પટેલ મનોરભાઈની ચાલી, સ્‍ટેશન રોડ, પેટલાદ ૯૯૨૪૭૧૯૩૯૯
૧૩ અનીસાબાનું મુખ્‍તયારખાં પઠાણ ગાંડા હીરજીની ખડકી, મલાઉ ભાગોળ, પેટલાદ ૭૨૨૭૮૬૯૬૮૨
૧૪ શાહબાનું ઈરકફાનોદીન કાજી ઉંચી શેરી, કાછીયાવાડ, પેટલાદ ૮૫૧૧૮૧૪૬૭૭
૧૫ રીફાકતખાન મુખત્‍યારખાન પઠાણ પઠાણવાડા, પેટલાદ ૯૮૭૯૫૨૦૭૮૬
૧૬ આરીફખાન ઝમીરખાન પઠાણ પઠાણવાડા ,પેટલાદ ૯૯૦૪૦૯૫૧૧૮
૧૭ જલ્‍પાબેન ભાવેશકુમાર શાહ ૪૨, નાગરકુવા, પેટલાદ ૯૭૩૭૮૧૭૨૮૫
૧૮ દિપાલીબેન હિતેશભાઇ શાહ (લાલીબેન) પ્રણવ નગર સોસાયટી, પેટલાદ ૯૯૨૫૦૫૦૩૦૦
૧૯ કેતનકુમાર ચંદ્રકાન્‍તભાઈ ગાંધી ૧૯, રૂવાની શેરી, વડકુવા પાસે, પેટલાદ ૯૮૨૫૧૫૮૬૦૫
૨૦ જીજ્ઞેશકુમાર અનિરુધ્‍ધપ્રસાદ જોશી લીંબાકુઈ, પેટલાદ ૯૮૯૮૦૨૨૫૬૩
૨૧ કાજલ કાશકુમાર પટેલ પ્રતાપનગર સોસાયટી ,પેટલાદ ૯૭૨૬૦૧૧૧૭૪
૨૨ ધરતીબેન જીગ્‍નેશકુમાર પટેલ (રાજા) ૬, સાંઇ વિહાર સોસાયટી, ભગવતી સોસાયટીની સામે, પેટલાદ ૮૧૨૮૯૯૭૭૮૯
૨૩ સુનીલકુમાર શંકરભાઈ પટેલ (સયો) માળી ફળીયુ, ગાંધીચોક, પેટલાદ ૭૦૯૬૦૦૬૯૧૩
૨૪ અશ્વિનકુમાર રમણભાઈ કાછીઆ ૩૮, નવાપુરા, અંબામાતા મંદિરપાસે, પેટલાદ ૯૯૨૫૬૨૫૬૬૪
૨૫ ભૌમીબેન પ્રતુલકુમાર કાછીઆ (સી.એમ) અંબામાતા મંદિર પાસે, પેટલાદ ૯૯૦૯૩૯૨૮૭૨
૨૬ વિશાલબેન શૈલેષકુમાર સોની ખુટાપાડા શેરી, પેટલાદ ૯૦૨૩૯૫૧૨૧૮
૯૮૯૮૪૬૦૭૧૫
૨૭ "સાજીદભાઈ મહેબુબભાઈ વહોરા (દેશ પરદેશ) " ગુલશનનગર સોસાયટી, પેટલાદ ૯૮૨૫૫૩૬૮૮૬
૨૮ ગુલામદસ્‍તગીર નુરમહંમદ વ્‍હોરા ગુલશન નગર સોસાયટી, પેટલાદ ૯૮૯૮૫૨૬૬૭૧
૨૯ નીદાબાનું વસીમબેગ મીરઝાં (બલ્‍લું) છાલકીવાડા, મોહરમ ચકલાની પાસે, પેટલાદ ૮૪૦૯૦૫૭૧૮૧
૩૦ રૂકસાર અબરારબેગ મીરઝાં ખંભાતી ભાગોળ, પેટલાદ ૯૯૦૯૫૯૯૫૯
૩૧ બિસ્‍મીલ્‍લાબાનુ મુફીસોદૃીન કાજી તાઈવાડા ઉંચીશેરી, કાછીયાવાડ, પેટલાદ ૯૭૨૪૯૫૮૫૧૮
૩૨ મુનતજીમોદૃીન નજીરોદીન કાજી (મુન્‍ના ભાઈ) મલાવ ભાગોળ, મદની ચોક, પેટલાદ ૯૭૩૭૫૩૪૯૧૫
૩૩ દક્ષાબેન મણીભાઈ મકવાણા ખંભાતી ભાગોળ, રોહિતવાસ, પેટલાદ ૭૦૪૧૯૩૨૫૬૧
૩૪ કોકીલાબેન અશોકભાઈ તળપદા મલાવ ભાગોળ, ગેબનશાહ , દરગાહ પાસે, પેટલાદ ૯૯૯૮૭૨૮૫૬૮
૩૫ ભાવેશભાઈ કાન્‍તીભાઈ તળપદા મલાવ ભાગોળ, ગેબનશાહ , દરગાહ પાસે, પેટલાદ ૯૯૧૩૫૯૯૬૫૬
૩૬ અસ્‍લમબેગ અનવરબેગ મીરઝાં અર્જુનશાહ દરગાહ પાસે, પેટલાદ ૮૮૬૬૧૨૩૪૨૨