પેટલાદ નગરપાલિકા ના વર્ષ - ૨૦૧૫ માં ચુંટાયેલા સભ્‍યશ્રીઓની યાદી


સભ્‍યશ્રી ની યાદી
અ.નં વોર્ડ નં. વિજેતા ઉમેદવાર સરનામું મોબાઇલ નંબર
નયનાબેન રવિકાંતભાઈ પટેલ નુરતલાવડી , પેટલાદ ૯૮૭૯૯૪૧૪૬૧
ગૌરીબેન કાળીદાસ તળપદા ખોડિયાર માતાની ભાગોળ. ,પેટલાદ ૯૮૭૯૪૪૦૬૮૪
ગોવિંદભાઇ રણછોડભાઈ તળપદા ખોડિયાર ભાગોળ , નવો મહોલ્લો, પેટલાદ ૮૯૮૦૮૯૬૫૯૧
ઇમદાદઅલી જીલાનીમીયાં સૈયદ સોહંગ સિનેમા સામે, શેખવાડા, પેટલાદ ૯૯૦૯૬૬૪૦૬૫
જયાબેન અરવિંદભાઈ વાઘેલા સંતરામપુરાની ચાલી, પેટલાદ ૯૯૯૮૭૭૩૮૮૦
રેણુકાબેન રમણલાલ વાઘેલા રાજરત્નમીલની ચાલી, પેટલાદ ૯૭૨૩૪૦૭૭૬૪
૯૭૨૭૭૩૯૩૮૭૩
રસીકભાઇ જેઠાલાલ મકવાણા શ્રી પાર્ક, રામબાગ સામે, પેટલાદ ૯૪૨૭૬૩૯૫૨૫
સૌરભ નિરંજનભાઈ પટેલ ૧૨, હરિહર સોસાયટી, પેટલાદ ૯૪૨૯૪૬૮૦૯૪
ગીતાબેન અશોકભાઈ પટેલ શિવપાર્ક સોસાયટી, પેટલાદ ૯૪૨૫૭૫૪૯૩૧૧
૧૦ હેતલ અમિષકુમાર પટેલ પુર્ણાનંદ સોસાયટી, પેટલાદ ૮૭૩૫૦૩૫૫૮૮
૧૧ પુનિતકુમાર મહિજીભાઈ ડાભી બુલાખીમીલની ચાલી, પેટલાદ ૯૯૨૫૬૬૯૬૦૬
૧૨ ભાવિન મહેન્દ્રભાઈ પટેલ પ્રણવનગર સોસાયટી , પેટલાદ ૭૮૭૮૦૫૫૫૫૫
૧૩ રેહાનાબાનુ આસીફભાઇ ખલીફા હજામવાડો, ખલીફા ચોક , પેટલાદ ૯૫૫૮૬૩૨૯૯૫
૧૪ ફઇમાબાનું ડોસુમિયાં મલેક શેરપુરા મસ્જીદ પાસે, પેટલાદ ૯૭૨૪૮૦૩૪૫૫
૧૫ આરીફખાન ઝમીરખાન સૈયદ પઠાણવાડા મસ્જીદ પાસે , પેટલાદ ૯૯૦૪૦૯૫૧૧૮
૧૬ રીફાકતખાન મુખત્યારખાન પઠાણ પઠાણવાડા ,પેટલાદ ૯૮૭૯૫૨૦૭૮૬
૧૭ દિપાલીબેન હિતેશભાઈ શાહ પ્રણવનગર સોસાયટી , પેટલાદ ૯૯૨૫૦૫૦૩૦૦
૧૮ રીટાબેન ઉમેશભાઈ શાહ સર્વોદય સોસાયટી , પેટલાદ ૯૮૯૮૧૭૪૪૯૧
૧૯ ગોપાલભાઈ મનુભાઈ ગાંધી વડકુવા, ખૂંટાપાડા પાસે, પેટલાદ ૯૮૨૫૫૩૦૫૦૪
૨૦ નિરંજનભાઈ પરસોત્તમભાઈ પટેલ ૧૨, હરિહર સોસાયટી , પેટલાદ ૯૮૨૪૦૦૬૨૭૩
૨૧ કલ્પનાબેન રીતેશભાઈ પટેલ પ્રતાપનગર સોસાયટી ,પેટલાદ ૯૮૭૯૫૬૧૩૦૬
૨૨ જૈમીની રુચિતકુમાર પટેલ આસોપાલવ સોસાયટી , પેટલાદ ૯૫૭૪૦૭૮૨૭૮
૨૩ જયેશકુમાર કાંતિભાઈ પટેલ સચિન/શ્રમજીવી સોસાયટી ,પેટલાદ ૯૮૨૫૧૯૫૨૬૮
૨૪ વિઠ્ઠલભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ ખેડા જિલ્લા બેંક પાછળ , કસ્બામાં , પેટલાદ ૯૮૭૯૭૫૧૬૭૭
૨૫ નફીસાબાનું જીયાવોદિન શેખ દેવકવા , લીમડા ફાડી, પેટલાદ ૭૬૦૦૪૧૯૮૦૦
૨૬ રફીકનબીબી સરફરાજમિયાં મલેક દેવકુવા, નગીના મસ્જીદ , પેટલાદ ૯૮૯૮૪૬૬૮૧૯
૨૭ ગુલામદાસ્તરગીર નુરમહંમદ વ્હોરા ગુલશન નગર સોસાયટી , પેટલાદ ૯૮૯૮૫૨૬૬૭૧
૨૮ ફરદીનખાન ડોસુખાન પઠાણ દેવકુવા , બહુટોલા , પેટલાદ ૯૭૧૪૩૨૨૭૬૦
૨૯ નબીયનનીશાં ખુરશીદએહમદ ખાટકી ખાટકીવાડ, પેટલાદ ૯૯૭૮૧૫૭૭૮૧
૩૦ સાયનાબીબી મોહંમદશહીદ સૈયદ દેવકુવા, બહુકોટા, પેટલાદ ૮૭૨૪૦૧૨૫૪૦
૭૦૯૬૬૪૯૮૭૫
૩૧ અબરારબેગ દિલાવરબેગ મીરાઝાં ખંભાતી ભાગોળ ,પેટલાદ ૯૯૦૯૫૯૯૯૫૯
૩૨ મુનતજીમોદીન નજીરોદીન કાજી મલાવ ભાગોળ , પેટલાદ ૯૭૩૭૫૩૪૯૧૫
૩૩ મીનાક્ષીબેન મનહરભાઈ મકવાણા રોહિતનિવાસ, ખંભાતી ભાગોળ , પેટલાદ ૯૯૦૯૨૪૦૨૫૨
૩૪ જુબેદાબાનુ રીયાજખાન પઠાણ મલાવ ભાગોળ , પેટલાદ ૯૮૯૮૪૯૯૬૭૬
૩૫ વિજયભાઈ ચીમનભાઈ તળપદા મલાવ ભાગોળ , પેટલાદ ૮૪૬૯૯૦૨૦૧૦
૩૬ અસ્લમબેગ અનવરબેગ મીરાઝાં અર્જુનશાહ દરગાહ પાસે, પેટલાદ ૯૮૨૫૮૫૫૫૩૩
૯૭૨૭૭૩૯૩૫૧