પેટલાદ નગરપાલિકા હદ વિસ્તરામાં આવેલ પ્રેસ (મીડિયા) ની માહિતી.

પ્રેસ / મીડિયા
અ.નં મિડિયા / ન્યુઝ પેપર / પ્રેસ નું નામ સ્થળ / એડ્રેશ મોબાઇલ નંબર
મીહિરભાઈ ત્રિવેદી - ૯૪૨૯૪૪૨૧૫૯
વિનાયક આનંદજીવાલા - ૯૪૨૭૦૬૨૫૨૧
રીફાકાતખાંન એમ.પઠાણ - ૯૮૭૯૫૨૦૭૮૬
જેનુલ શેખ - ૯૯૨૫૦૯૦૨૯૨
જેનુલ સૈયદ - ૯૦૩૩૫૨૪૫૫૨
સતીષભાઈ રાઠોડ - ૯૪૦૮૭૮૯૯૧૧
રાજેન્દ્રભાઇ પરીખ - ૮૪૦૧૭૭૧૯૨૫
આસીફભાઈ ઠાકોર - ૯૩૨૭૫૨૫૯૭૬
મુકુદભાઈ સોની - ૯૭૨૫૭૬૭૨૨૨
૧૦ આસીકોદીન મલેક - ૯૮૨૫૩૪૭૧૮૪