પ્રાથમીક . શાળાઓ જીલ્લા શાળા મંડળ ના વહીવટમાં હતી. મ્યુનિ. તેના નીભાવ ખર્ચ પેટે સરકારે ઠરાવેલ ધોરણે રકમ અપાતી હતી .

શૈક્ષણિક માહિતી
અ.નં માહિતી
આર.કે.પરીખ આર્ટસ કોલેજ
આર.કે.પરીખ સાયન્સ કોલેજ
ગલ્સ હોસ્ટેલ કોલેજ
બોઇઝ હોસ્ટેલ કોલેજ
બી.એડ .કોલેજ
એજયુકેશન પ્રાયમરી
એજયુકેશન બોઇઝ હાઇસ્કુલ
એજયુકેશન ગલ્સ હાઇસ્કુલ
વિનય મંદિર હાઇસ્કુલ
૧૦ એન.કે .હાઇસ્કુલ- બિલ્ડીંગ-૦૧