પેટલાદ નગરપાલિકા હદ વિસ્તરામાં આવેલ કલીનીક ની માહિતી.

કલીનીક
અ.નં કલીનીક નું નામ /કલીનીક ના માલીકનું નામ સ્થળ /એડ્રેશ મોબાઇલ નંબર
મહાવીર ડેન્ટલકેર. (ર્ડા ચીરાગ શાહ) લક્ષ્મીજી મંદિર પાસે.કો.રોડ ૯૮૨૪૫૪૬૧૦૭
ત્યાગકૃપા આયુવેદીક. (ર્ડા.વ્રજેશ ત્રીપાઠી) ખેતીવાડી ઉ.બજાર કો.ચોકડી ૯૯૯૮૦૨૦૦૬૫
શ્રી કૃષ્ણ આરોગ્યધામ. (ર્ડા બી.કે.ઝા) ખેતીવાડી ઉ.બજાર કો.ચોકડી ૯૮૯૮૮૧૯૩૩૫
એકસ-રે-હાઉસ, (ર્ડા રીતેષ પ્રજાપતિ) ખેતીવાડી ઉ.બજાર કો.ચોકડી ૯૮૨૫૮૯૧૮૦૦
અર્પણ દવાખાનુ. (ર્ડા રીતેષભાઇ ચૈહાણ) સુણાવ રોડ ૯૮૭૯૫૯૨૩૧૦
ગાયત્રી કલીનીક. (ર્ડા હેમંતભાઇ પટેલ) સુણાવ રોડ ૭૪૦૫૪૮૩૦૭૩
ધ્વની કલીનીક. (ર્ડા.હેમંત.એ.પટેલ) સરકારી દવાખાના પાસે ૭૮૨૦૦૫૪૭૨૨
વિજય કલીનીક. (ર્ડા વિઠલભાઇ પટેલ) રાજરત્નમીલ,રેલ્વે.ફાટક ૯૮૨૫૯૪૯૦૪૮
ક્રિષ્ણા કલીનીક.દાદાજીનુ દવાખાનુ. (ર્ડા.વી.આર.જોષી) ઇસરામા રોડ ,સાંઇ પાર્ક ૯૮૭૯૬૯૧૯૯૨
૧૦ ગાયત્રી કલીનીક. (ર્ડા ૠષીલ.જી.વ્યાસ) ન.પા.શોપીંગ સંતરામપુરા ૯૪૨૮૮૩૧૯૦૨
૧૧ અગ્રવાલ ડેન્ટલ કલીનીક. (ર્ડા.વીનીત.જે.અગ્રવાલ) સ્ટેશન રોડ ૯૮૭૯૫૮૪૩૫૯
૧૨ ર્ડા.પ્રકાશ .એમ.શાસ્ત્રી દવાખાનુ સ્ટેશન રોડ,મનોરભાઇચાલી ૨૨૪૨૨૫
૧૩ દીપ ડેન્ટલ કેર, (ર્ડા.પાર્થ પુરોહીત ) સ્ટે.રોડ ,પોસ્ટઓફીસ બાજુમાં ૭૫૬૭૬૬૯૫૯૫
૧૪ શ્રીજી ડેન્ટલ કેર, (ર્ડા.મીકેન પટેલ) ગાંધીચોક ૯૮૭૯૯૧૨૦૬૬
૧૫ ર્ડા.કે.ડી.તેલંગ આંખ ની હોસ્પીટલ સરદાર ચોક -
૧૬ રાજન કલીનીક. (ર્ડા.મનહર કોટડીયા) ચાવડીબજાર ૯૮૭૯૩૯૩૪૧૭
૧૭ ૠષભ કલીનીક. (ર્ડા .બીપીનભાઇ શાહ) રૂવાની શેરી પાસે ૯૮૨૫૧૩૪૧૧૭
૧૮ અક્ષર કલીનીક. (ર્ડા.મુકેશ ભટ્ટ) અંબામાતા પાસે ૯૮૭૯૪૪૪૩૦૦
૧૯ અક્ષર કલીનીક. (ર્ડા.મુકેશ ભટ્ટ) સાંઇનાથ રોડ ૯૮૭૯૪૪૪૩૦૦
૨૦ ર્ડા.વિનાયક .એમ.શાસ્ત્રી નારીયાપાડા -
૨૧ ચંદન કલીનીક. (ર્ડા.રાજેશભાઇ ત્રીવેદી) ખલીફા ચોક ૯૪૨૭૮૫૭૦૯૨
૨૨ ર્ડા.કાદરી ડેન્ચર ટેકનીશીયન કાલકાગેટ પો.ચોકી ૯૯૦૪૨૭૦૫૫૭
૨૩ દાંતના ચોકઠા બનાવનાર એસ.જી.ર્વારા કબ્રસ્તાન સામે ,કાલકાગેટ ૯૯૭૪૪૪૮૯૭૨
૨૪ ર્ડા.દશરથભાઇ.આર.શર્મા ઝંડાબજાર ચબુતરી ૯૮૨૫૦૧૪૮૯૫
૨૫ સાંઇ કલીનીક . (ર્ડા સુનીલ ઠાકર) સફુભાઇના પીઠા સામે -
૨૬ ગરીબનવાઝ દવાખાનુ (ર્ડા.યુ.એ.સૈયદ) પઠાણવાડા મસ્જીદ સામે ૯૪૨૯૦૩૩૯૪૬