શહેરની સંસ્‍થાઓ
અ.નં સંસ્થા નું નામ
એન.કે.હાઈસ્કુ્લ (સરદાર વલ્લબભભાઈ પટેલની શૈક્ષણીક સંસ્થા‍)
લાયન્સ કલબ
રેડ ક્રોસસોસાયટી
ચંપકલાલ કેશવલાલ પુસ્ત કાલય
તારાલક્ષ્મી પુસ્ત‍કાલય
રોટરીકલબ
સાર્વજનીક કલબ